หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภท พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี (รสจืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งทะเลทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๖ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๙ วันๆละ ๑๒๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกกร่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๒๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๙ วันๆละ ๕๖๗ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๗๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตราอักษรฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กษ ๒๓๓๘ นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๖ นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามลักษณะพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำตรายาง (การศึกษา) จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32