หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่4  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม  ฉบับที่  4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทองได้อนุมัติร่างแผนดังกล่าวแล้ว

     ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2  และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง   จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมฉบับที่ 4  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง  หมู่ที่ 2  ตำบลสร้อยทอง  อำเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์   โทรศัพท์ ๐56-892248   หรือที่  www.soitong.go.th      
    
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 12.43 น. โดย คุณ กรัสนัย บุตรแสง

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ค. 2558
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056-892-248-9 โทรสาร : 056-892-248-9
จำนวนผู้เข้าชม 2,902,002 เริ่มนับ 19 พ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com