หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (สัดส่วนประชาคมระดับตำบล) [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2