หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรพันธ์ สุนทราจารย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรกฤช จันดา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางเสาวนีย์ บัวเกตุ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายจักรกฤช จันดา
ผู้อำนวยการกองช่าง